پروژه های آذربان روف

پروژه شرکت فرش ارا مشهد

پروژه مصلی تهران

پروژه بازار بزرگ ایرانمال 60هزار متر مربع

پروژه اداری وتجاری زنجان 30هزار متر مربع

پروژه اداری تجاری اریا30 هزار متر مربع

 
 

پروژه شرکت برق شمارا کشور بصره عراق10هزار متر مربع

پروژه شرکت تسکو 10000 متر مربع

پروژه رامتین18000 متر مربع

 
 

پرژه شرکت فرش ارا 5000 متر مربع

 
 

پرژه بیمه آسیا

پروژه بنادر کشتیرانی

پروژه شرکت برق شمارا کشور عراق

 
 

پروژه کارخانه پلاستیک ارکیده3000 متر مربع

 
 

پروژه ریاست جمهوری5000 متر مربع

پروژه تعمیر گاه مرکزی کرمان موتور